Μειώνουν τα επιτόκια αλλά μόνο για οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες

Σε μια πολύ μεγάλη «πρόκληση» κατά του ελληνικού λαού προχώρά η κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά «κουρεύει» τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς μειώνει του οφειλόμενους τόκους όταν καθυστερεί τις πληρωμές, ενώ αντιθέτως δεν ισχύει το ίδιο με επιτόκιο των φορολογούμενων που καθυστερούν να πληρώσουν τις δικές τους οφειλές προς το κράτος.

Συγκεκριμένα το άρθρο 45, του υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα: ««I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις», προβλέπει ότι το Κράτος δεν θα πληρώνει πλέον τόκο 6% (όπως εδώ και μια 5ετία).

Το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO), το οποίο σήμερα είναι 0, πλέον των 3 εκατοστιαίων μονάδων - δηλαδή 3%.

Όπως τονίζεται το ισχύον επιτόκιο 6% κρίνεται «ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες». Όταν όμως οι ιδιώτες οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σε 8,76%.

Στο συγκεκριμένο άρθρο σημειώνεται ότι έχει κριθεί (από ποιους όμως;) ότι η όποια διαφοροποίηση όσον αφορά τους τόκους οφειλών του Δημοσίου, σε σχέση τα αντίστοιχα για τις οφειλές ιδιωτών, είναι συμβατή προς τις διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος (4 παράγραφοι 1 και 5, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδάφ. δ’), ενώ δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου της Σύμβασης αυτής.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου».

Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2017 agroscience.gr. Design and development by Web Artistic